Programa

MÉS PER POLLENÇA
Eleccions Maig 2023

MILLORAM EL DIA A DIA DE LES PERSONES DEL MUNICIPI DE POLLENÇA

MES_CASA_FAMILIA_PERSONES

CASA, FAMÍLIES I PERSONES

1.CASA, FAMÍLIES I PERSONES
ÉS ESSENCIAL CONSOLIDAR EL TEIXIT ASSOCIATIU I POTENCIAR L’EDUCACIÓ, LA SALUT, L’ESPORT I LA CONVIVÈNCIA EN LES DIVERSITATS I LA IGUALTAT DE GÈNERE

Facilitarem la conciliació de les famílies donant suport a les mesures de gratuïtat de 0-3 anys, accelerant la posada en marxa de l’escoleta al nucli de Pollença i ampliant l’oferta d’escoles d’estiu municipals.

Adequarem els centres escolars de competència municipal prioritzant el benestar i la salut: creació d’ombres als patis, espais d’ús equitatiu i inclusiu, eliminació de materials nocius, entre d’altres.

Facilitarem l’obertura dels patis, espais de joc lliure en horari no lectiu amb educadors.

Desenvoluparem programes i itineraris permanents d’educació ambiental a les escoles per arribar a construir un poble sensible amb el medi ambient. Comptarem amb la col·laboració dels tècnics municipals i les entitats i del tercer sector que tenen aquest objectiu.

Enfortirem la conciliació familiar i la inclusió social juntament amb les associacions de suport a persones amb diversitat funcional intel·lectual (Prodis), malalts d’Alzheimer i altres demències (AFAMA).

Garantirem l’accés a la pràctica esportiva de tots els col·lectius socials, especialment les persones amb dificultats econòmiques, risc d’exclusió  o amb diversitat funcional mitjançant una millora en la coordinació entre l’àrea d’esports i la de serveis socials.

Obrirem els serveis de bar de les instal·lacions esportives tot l’any. Incentivarem que els espais esportius siguin espais d’inclusió, d’oci saludable i segur.

Avançarem en seguretat, en la inclusió social, la sostenibilitat i la perspectiva de gènere en els esdeveniments públics i festius.

Executarem programes inclusius per potenciar la cohesió social com a poble i l’arrelament al territori; a partir de les tradicions, la llengua i la cultura, juntament amb la diversitat i la igualtat de gènere.

Aplicarem la perspectiva de gènere de forma global a totes les polítiques municipals (administració local, espais públics, urbanisme, festes, educació, salut i cultura).

Incrementarem els recursos de suport, espais de trobada, sinergies i interrelació entre entitats educatives, culturals, musicals, esportives, socials, mediambientals, agronòmiques i d’esbarjo.

Ampliarem les accions del Consell Escolar Municipal per facilitar la interrelació entre tots els centres educatius del nostre municipi.

Farem dels serveis municipals de biblioteques, museu, ràdio, escoletes, esports, escola de música i serveis socials eines de convivència, aprenentatge, creativitat i cohesió social.

Prioritzarem la igualtat d’oportunitats, l’accés a l’escola de música i a les activitats esportives, la coeducació i la inclusió també als centres educatius.

Promourem programes de sensibilització en gènere i diversitat per a l’equip docent que acompanya a la infantesa i joventut. Fomentarem el consens en la presa de decisions i la participació activa de totes les persones implicades. 

Facilitarem la connexió entre les persones majors, també de la residència de majors, i el jovent, promovent activitats intergeneracionals.

Dotarem l’Àrea d’Esports d’una estructura professional que permeti millorar la gestió i el manteniment de les instal·lacions i equipaments esportius.

Adaptarem espais urbans i zones verdes per la pràctica esportiva no federada i de joc lliure. Volem potenciar espais de trobada i socialització.

FOMENTAREM LA SALUT PÚBLICA I L’ATENCIÓ DE PERSONES A L’ÀMBIT LOCAL

Facilitarem que el nou PAC de Pollença i que la renovació i ampliació de la unitat bàsica del Moll sigui finalment una realitat.

Fomentarem el benefici de l’educació saludable i sexoafectiva en infants i joves.

Impulsarem la salut mental i la prevenció d’addiccions (drogodependència, ludopatia i dependència de les xarxes socials) així com programes de prevenció del suïcidi.

Executarem les obres de construcció del nou tanatori, a més les reformes del cementiri aniran acompanyades de mesures acollidores i facilitadores per a les famílies. 

Farem un programa d’alfabetització mediàtica per contrarestar la desinformació de les xarxes socials, preservar la gestió de la privacitat i la desprotecció dels i de les menors.

Facilitarem l’accés a les tecnologies i a l’administració electrònica especialment a qui en presenti dificultats.

Posarem l’administració municipal de forma efectiva i eficient al servei dels veïns i veïnes.

L’OCI I LA MOBILITAT DE LA JOVENTUT HA DE SER SEGURA

Posarem transport d’ús col·lectiu en esdeveniments multitudinaris amb diferents aturades dins la ruta.

Potenciarem més llocs de trobada i reunió autogestionats de joves amb garanties de seguretat i cohesió social a Pollença i al Moll.

Oferirem serveis de biblioteca per a l’estudi 24h.

Implementarem accions preventives contra la ludopatia i altres addiccions, especialment entre la gent jove.

Enfortirem els consells de participació d’infants, joves i persones grans i farem un pla de mesures d’oci juvenil.

LA GENT HA DE PODER VIURE AL SEU POBLE

Fomentarem la construcció d’habitatge públic i assequible.

Implementarem mesures d’informació i assessorament, relacionades amb l’accés a l’habitatge habitual: garanties, incentius fiscals i ajudes econòmiques.

Elaborarem una guia de bones pràctiques i de beneficis fiscals de lloguer d’habitatge habitual.

Impulsarem mesures de bonificació de l’IBI que impulsin el lloguer d’habitatge habitual.

POBLE I SERVEIS

2. POBLE I SERVEIS
UN POBLE NET I VERD SERÀ LA NOSTRA PRIORITAT

Intensificarem la neteja de voravies, places, parcs i espais públics; fomentarem un ús raonable de l’aigua i la sembra d’arbres per un poble verd.

Elaborarem un pla d’ombres, millorarem els espais públics i parcs infantils i els farem accessibles, segurs i amb mesures que millorin l’impacte climàtic, com la substitució en les zones enjardinades de plantes de gran consum d’aigua per plantes autòctones.

Farem campanyes de civisme amb les persones propietàries d’animals i perseguirem les infraccions. Impulsarem campanyes de castració i control de colònies de moixos juntament amb les associacions que s’hi dediquen.

Implementarem més papereres i més punts amb bosses de recollida d’excrements per poder disposar d’un poble més net.

Impulsarem la col·laboració amb l’Institut Balear de l’Energia per promoure projectes d’autoconsum compartit en cobertes d’edificis públics, incentivar les comunitats energètiques al municipi i impulsar projectes particulars d’instal·lació d’energies renovables.

Avançarem amb la recollida selectiva i ampliarem els punts verds en sòl urbà i rústic per donar suport al pla de residus. 

Instal·larem fonts d’aigua potable de la xarxa municipal als espais públics, sobretot prop dels parcs infantils i zones esportives, i condicionarem banys públics. 

Incrementarem la freqüència dels controls de plagues dins els nuclis urbans i impulsarem la prevenció.

Minimitzarem encara més les fuites de la xarxa d’aigua potable, una millor gestió del servei de clavegueram i augmentar l’ús d’aigües regenerades per regar vegetació d’espais i zones verdes municipals i zones de regadiu.

LA BADIA I FORMENTOR ES MEREIXEN RECUPERAR LA QUALITAT, TENDREM CURA DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS MUNICIPALS

Garantirem que l’aparcament de Formentor sigui de gestió pública. Bonificarem les taxes de l’aparcament per als residents, a més d’incentivar i millorar el transport públic a Formentor.  

Treballarem per preservar els ecosistemes marins i terrestres del municipi, especialment la badia de Pollença i les àrees naturals públiques com la Gola, el bosquet de Bóquer, Can Febus, la Vinyeta i puig de Santuïri, zona verda de cala Sant Vicenç dedicant-hi més recursos humans i materials.

Inclourem un pla de clavegueram i pluvials del municipi (diagnosi i planificació sectoritzada) amb l’objectiu d’evitar filtracions o vessaments.

Reclamarem l’accés per vianants i vehicles no motoritzats al far de la Punta de l’Avançada.

Instarem el Ministeri de Defensa del Govern espanyol a fer efectiva la recuperació d’espais públics per a l’ús civil i d’accés lliure a la base militar del Port de Pollença, platges, passeig, parcs infantils i el mollet, entre d’altres.

Reclamarem la gestió pública de les instal·lacions del mollet de la base militar, amb l’objectiu de donar cabuda a embarcacions i evitar l’impacte que generen els fondeigs entre el Club Nàutic i la base militar.

Durem a terme un pla d’acció per a la millora de la badia de Pollença, liderant la coordinació competencial amb l’objectiu de ser un referent.

Instarem a l’elaboració del pla de gestió de la badia de Pollença com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC), de forma participativa amb les administracions competents, la ciutadania, i les entitats del 3r sector que treballen per a la seva conservació. 

Planificarem una gestió ambientalment més eficaç de les platges, litoral i zones de bany, sense nous pantalans ni parcs aquàtics, cercant una ocupació equilibrada amb la conservació, minimitzant les reubicacions d’arena i retirada de posidònia i ampliant al màxim les zones de platja sense fum.

Farem una declaració institucional i en contra de la utilització de la badia de Pollença per a usos comercials d’hidroavions privats i reclamarem la seva prohibició per evitar la sobresaturació del nostre litoral.

Instarem a les administracions competents, que la badia de Pollença compti amb un camp de boies ecològic adequat a la capacitat real de càrrega per tal de mitigar els impactes que afecten la nostra badia.

Impulsarem l’eficiència energètica, la utilització d’energies renovables en els edificis públics

Estudiarem mesures fiscals en la factura d’aigua i una guia per un bon ús de l’aigua en el consum domèstic i en la jardineria i seguirem amb l’eficiència de les xarxes municipals.

Juntament amb les entitats associatives promourem rutes periòdiques guiades obertes per donar a conèixer el nostre municipi.

LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS ÉS UNA NECESSITAT. DEFINIREM ELS USOS PER COBRIR LES DEMANDES ADMINISTRATIVES, CULTURALS I SOCIALS DEL MUNICIPI.

Donarem resposta a edificis públics en desús, com el Bar Kati, la residència vella, el Capitol, Balaixa a Sant Vicenç i estudiarem necessitats de nous espais públics al municipi, especialment al Moll i a la Cala Sant Vicenç.

Farem un pla d’usos global dels edificis públics per implantar eficàcia en la gestió, reforma, rehabilitació i adquisició, alhora que es doni una resposta equilibrada i eficient a les demandes administratives, culturals, formatives, associatives, socials i d’oci

Agilitzarem els tràmits per tal que Caixa Colonya pugui dur a terme, el més ràpidament possible, el projecte de rehabilitació de la fàbrica de can Morató.

MILLORAREM LA COMUNICACIÓ, LA TRANSPARÈNCIA I IMPULSAREM LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Dinamitzarem la pàgina web i altres vies de comunicació per a informar a la població d’actes culturals i festius, esdeveniments socials i esportius, entre d’altres.

Recuperarem pressupostos participatius i la publicació i informació pública dels pressupostos via web, donant a conèixer i millorant el Reglament de Participació Ciutadana per potenciar eines per opinar o donar resposta a qüestions d’àmbits diversos, de forma permanent.

Promourem una governança municipal participativa i transparent. Escoltarem les veus de la comunitat, fomentarem la col·laboració i la rendició de comptes, i treballarem conjuntament per a prendre decisions informades que beneficiïn a tota la població. De manera conjunta podem fer del nostre municipi un lloc pròsper i just per a tota la comunitat.

Motivarem la participació de la infància i la joventut del municipi potenciant el consell d’infants i el consell de joves.

EL PATRIMONI HISTÒRIC FORMA PART DE LA BELLESA DEL NOSTRE POBLE QUE S’HA DE PRESERVAR

Aprovarem el Catàleg de Patrimoni per frenar la pèrdua d’encant i la degradació del municipi de Pollença, protegint els elements fonamentals per a preservar la imatge i el paisatge.

Tindrem cura del patrimoni arqueològic del municipi, fomentarem la seva preservació, accessibilitat i difusió, posant especial interès en els jaciments del Pedret de Bóquer “Bocchoris” i les coves de l’Alzinaret (cala Sant Vicenç) com a elements únics de la història de Mallorca.

Treballarem per fer efectiu el règim de visites a la Fortalesa com a Bé d’Interès Cultural.

Executarem un pla de senyalització del patrimoni del nostre municipi i una guia de rutes històriques.

Plantejarem establir un eix natural i patrimonial des del Pont Romà a can Morató.

Implantarem una senyalística del municipi que doni resposta a residents, empreses i visitants.

Posarem recursos per a la difusió i el coneixement de l’Arxiu Històric, el Museu i el fons fotogràfic Bestard/Cerdà.

Dotarem el municipi de la figura de tècnic/a municipal de patrimoni que ajudi a afavorir el nombrós patrimoni que té Pollença i que serveixi de suport a les obres tant públiques com privades.

CONSIDERAREM LA CULTURA COM UN SERVEI BÀSIC PER A LES PERSONES. POSAREM EN PRÀCTICA UNA DEMOCRÀCIA CULTURAL

Ajudarem la comunitat artística local de qualsevol disciplina impulsant espais i esdeveniments per a la difusió i visibilització de la seva obra.

Incorporarem una programació cultural estable i per a tots els públics a Pollença, el Moll i cala Sant Vicenç; prioritzant uns valors inclusius i feministes i l’ús de la llengua catalana.

Prioritzarem la democratització de la cultura, posant facilitats a les iniciatives culturals comunitàries. Art al carrer i als espais del poble fomentant missatges a través de la creativitat i la cultura per una cohesió social i diversa.

Millorarem i facilitarem el sistema de subvencions a les associacions culturals locals.

Fomentarem la presència, relectura i interpretació de la cultura popular i tradicional.

Reforçarem els equipaments culturals de referència perquè puguin desplegar tot el seu potencial mitjançant la dotació de personal i la millora de recursos.

Modificarem les ordenances municipals per permetre la música en viu en els bars i restaurants, tot afavorint la convivència sense conflictes entre l’activitat artística i el descans.

Farem del Capitol un espai polivalent on es puguin dur a terme diferents tipus de representacions artístiques i culturals: música, teatre, cinema, etc. A partir d’un procés participatiu que impliqui tots els actors i agents culturals.

Aproparem el Festival de Música al poble de Pollença, garantint preus més assequibles per a les persones residents.

Apostarem per un comitè tècnic col·legiat i decidit a mantenir-lo com a Festival de Música clàssica.

Dignificarem la memòria històrica i democràtica del nostre poble. Eliminarem les restes de simbologia i revisarem el nomenclàtor urbà amb càrrega franquista i militar, amb una perspectiva històrica i feminista.

Crearem espais de memòria i rutes destinades a la ciutadania, al turisme i a l’àmbit escolar que facin un homenatge permanent a les víctimes de la repressió de les Germanies i de la Guerra Civil.

Adquirirem un equip tècnic i crearem una plaça de tècnic de llums i so, per tal de facilitar esdeveniments tant de les institucions com de les associacions, i estalviant la despesa que suposa tenir aquest servei externalitzat.

Seguirem reforçant la mediació cultural, especialment al Port de Pollença, ampliant la feina de camp i procurant incloure tots els col·lectius en les activitats culturals.

Inclourem ordenances fiscals i bonificacions per regularitzar el cobrament d’entrades als espectacles i esdeveniments.

FAREM DE LES BIBLIOTEQUES I EL MUSEU ESPAIS DIGNES, AL SERVEI DE LES PERSONES, I EINES PER AL CONEIXEMENT

Dotarem les biblioteques de personal necessari per a optimitzar-ne el servei. Dinamitzarem la biblioteca del Moll, per convertir-la en un espai que doni resposta a la demanda de la ciutadania.

Reformarem el primer pis del Claustre de Sant Domingo i ampliarem el museu, amb espais per a la Història i la Cultura Tradicional de Pollença.

Impulsarem la integració de l’Arxiu Històric a la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears per tal d’avançar en la seva digitalització i accessibilitat.

Impulsarem l’organització d’unes Jornades d’Estudis Locals amb una visió científica per a un major coneixement del nostre municipi i promourem la publicació dels seus resultats.

Potenciarem activitats per mantenir el Casal de Can Llobera com a espai cultural de referència.

Farem del museu un element clau de la cultura al municipi i convertint-lo en institució de referència per a la gestió i difusió del patrimoni artístic, cultural i patrimonial.

Aproparem el museu a la infància i a la joventut, com a eina per al coneixement de la història del nostre poble.

AGILITZAREM ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS I URBANÍSTICS PER TOTA LA POBLACIÓ I L’ATENCIÓ CIUTADANA

Enfortirem mesures d’administració i recursos humans per a la transparència i agilització de tramitacions urbanístiques. Retornarem la possibilitat d’iniciar els expedients corresponents a les llicències d’obra al Port de Pollença.

Posarem en marxa el projecte d’un nou quarter per la policia local de Pollença.

Adequarem l’edifici Miquel Capllonch del Port per a oferir nous serveis a la població.

La seu electrònica de l’Ajuntament juntament amb l’atenció presencial ha de facilitar encara més els tràmits burocràtics de les persones i de les empreses. 

Impulsarem accés, eficiència i transparència per oferir en obert les dades i del planejament urbanístic del municipi mitjançant un visor telemàtic.

Posarem en marxa un programa de mesures d’embelliment paisatgístic per a millorar la imatge visual del municipi en l’àmbit urbà i rústic, senyalística, vials i zones verdes.

Promourem un concurs d’idees de la configuració dels espais públics de Pollença cap al futur i de les línies marc d’un nou pla general.

Facilitarem l’accés a la ciutadania a la seu electrònica i l’atenció al ciutadà, especialment facilitant els tràmits i la comunicació de les persones majors amb l’Ajuntament que permeti a les persones amb mobilitat reduïda tenir igualtat de condicions d’accés als serveis municipals

Possibilitarem l’ampliació de la plantilla de personal públic per donar més bon servei a la ciutadania.

La contractació pública es farà seguint criteris lingüístics, socials i mediambientals.

LES PERSONES GAUDIRAN DE MÉS I MILLORS ESPAIS

Implantarem el Pla de Mobilitat, amb participació ciutadana, que fomenti de forma efectiva l’ús dels vehicles no motoritzats i la circulació dels vianants amb recorreguts segurs i adaptats.

Promoure el paisatge urbà serà una prioritat: millora de les entrades al municipi, façanes, ocupació de via pública, arbrat i enllumenat.

Millorarem l’adaptació dels espais per facilitar l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, persones grans i les famílies amb infants.

Recuperarem els plans de rehabilitació urbana de la Cala Sant Vicenç que estan paralitzats: projecte de Cala Barques i Cala Clara, zona Verda de Balaixa, millora de l’Oficina d’Informació Turística, i projecte de Cala Molins.

Iniciarem els tràmits per un nou pla general que promogui un creixement raonable i sostenible, un paisatge urbà millor i l’embelliment de les entrades i sortides dels nostre municipi, a la vegada, que faciliti solars per fer habitatge públic.

Farem un pla global d’aparcaments de bicicletes i fomentarem que els nous edificis disposin de zones comunes de guarda.

Promourem ajudes per a la compra de bicicletes elèctriques, en funció de l’edat de la persona, la distància des del lloc d’empadronament als nuclis urbans, i el preu de la bicicleta elèctrica. 

Incrementarem més zones de Pollença amb reducció de velocitat, i limitació de circulació, sobretot prop de les escoles. 

Adequarem l’estat dels aparcaments per reduir núvols de pols i que quan plou els cotxes no s’enfanguin.

Millorarem les parades de transport públic i farem propostes per optimitzar les rutes.

Estudiarem mesures d’increment del transport públic entre Pollença , el Moll i sant Vicenç, especialment en esdeveniments massius al nostre municipi facilitant la interconnexió i reduint el trànsit de vehicles.

Millorarem la informació i les indicacions de les parades de taxi com a servei públic essencial del municipi.

Crearem noves llicències temporals de taxis lligades a una llicència habitual ja existent; facilitant l’increment de taxis al municipi durant la temporada alta.

ECONOMIA, COMERÇ, TURISME I FEINA

3. ECONOMIA, COMERÇ, TURISME I FEINA
VOLEM UN MUNICIPI VIU TOT L’ANY

Afavorirem el petit comerç i locals de restauració, especialment aquells que tenen obert tot l’any amb mesures de bonificació o campanyes i bons de descompte en temporada baixa pels residents al municipi.

Promourem l’obertura dels comerços els mesos d’hivern i la reducció del consum d’energia, residus i aigua en empreses.

Potenciarem recursos humans per visibilitzar i promocionar les empreses locals (també fora del nostre municipi) possibilitant accions formatives i de modernització.

Potenciarem les fires actuals i promourem noves fires o jornades per donar a conèixer el teixit artesanal, el producte local i les empreses de proximitat de forma extensiva a tots els nuclis del municipi. Cal mantenir la col.laboració de recursos amb les associacions del teixit empresarial i fer possible la seva participació des d’una perspectiva ecosocial.

Reestructurarem, ordenarem i modificarem les zones destinades a mercats municipals assegurant que l’ocupació de via pública a la vegada possibiliti gaudir a les persones d’espai suficient per a transitar de forma segura.

CAMINAREM CAP A UNA ECONOMIA PEL FUTUR

Promourem la formació continuada i la creació d’empreses o entitats per a la reutilització i reparació de productes, roba i electrodomèstics.

Actualitzarem el Pla de Desenvolupament Turístic per fer front als reptes de futur i donar suport al turisme de qualitat amb mirada mediambiental.

Farem activitats, cursos, tallers per fomentar el consum responsable, sostenible i cooperatiu.

Fomentarem mesures de circularitat i rebaixa de recursos energètics i d’aigua, dins les empreses i el sector turístic.

Realitzarem una prospecció i diagnosi de futur a 10 anys vista de l’economia del nostre municipi, demanda de serveis i increment de població.

Farem una guia formativa per a fomentar la rebaixa del consum energètic i de l’aigua dins les cases vacacionals, ús domèstic, jardineria i piscines. 

Estudiarem de forma rigorosa horaris d’obertura, normativa de renous i ocupació de via pública prioritzant l’equilibri i la qualitat amb l’objectiu de preservar la imatge de turisme amable i familiar del nostre municipi compatible amb la qualitat de vida de les persones residents.

Realitzarem accions de pràctiques a empreses per l’alumnat de batxillerat per ajudar-los en la tria del seu futur laboral, promourem tallers de formació i creació d’empreses innovadores i cooperatives en l’àmbit local.

Fomentarem l’emprenedoria juvenil envers projectes ambientals, socials o culturals amb activitats formatives encaminades a transitar cap a professions enfocades al canvi de model socioeconòmic.

Crearem espais per possibilitar les relacions entre persones emprenedores i projectes alternatius, potenciar les relacions entre persones amb les mateixes inquietuds i nodrir-se d’altres projectes i visions, i facilitar l’inici de projectes que no es poden permetre pagar una oficina pròpia.

Dinamitzarem el sector primari mitjançant la col·laboració entre cooperatives, entitats i empreses.

Impulsarem la recuperació o actualització d’antigues professions vinculades amb la producció de béns provinents del nostre territori, sigui terrestre o marítim i la formació per a gent jove que vulgui entrar al sector de l’agricultura, la ramaderia o la pesca.

Estudiarem la cessió de certs solars tant rústics com urbans, que puguin servir per a fer horts cooperatius per a persones que no tenen accés a la terra i incentivar a totes les escoles del municipi a tenir horts escolars.